Zwolnienie z okresowych badań BHP – kogo dotyczy?
Biznes Sebastian Kryczka - 05-12-2019

Zwolnienie z okresowych badań BHP – kogo dotyczy?

Zwolnienie to dotyczy osoby, pracujące na stanowisku administracyjno-biurowym, wtedy jeśli pracodawca ma spełnione wszystkie inne warunki uprawniające do niezagwarantowania badań okresowych, które zawarte są w kodeksie pracy. Następuje rozróżnienie pomiędzy pracownikiem administracyjno-biurowym, a pracownikiem, pracującym w warunkach biurowych.

Obowiązująca reguła

Zakłada się, iż osoba, która nie posiada odpowiednich kompetencji nie może podjąć pracy oraz taka, która nie ma dostatecznej wiedzy na temat przepisów i zasad bhp. Każdy pracodawca musi zorganizować szkolenie bhp przed rozpoczęciem pracy nowozatrudnionej osoby. W skład tego szkolenia wchodzi instruktaż ogólny oraz stanowiskowy. To wstępne szkolenie nie jest wystarczające na cały okres pracy, stąd organizowane są okresowe szkolenia, które organizuje pracodawca. 1.01.2019 roku weszło w życie nowe rozporządzenie mówiące, że z okresowego szkolenia może być zwolniona osoba, pracująca na stanowisku administracyjno-biurowym, kiedy działalność właściciela nie jest w grupach ryzykach powyżej 3 stopnia oraz dane, opracowane na podstawie oceny ryzyka zawodowego nie dowodzą gwarantowania szkoleń okresowych.

Zwolnienie z okresowych badań BHP – kogo dotyczy?

Funkcja zawodowa

Jak już wiadomo, osoby, które pracują na stanowisku administracyjno-biurowym są zwolnione z badań okresowych. Pojawia się jednak komplikacja, gdyż w przepisach prawa pracy nie ma jednoznacznie wyjaśnione kim jest ten pracownik oraz jakie są kryteria, kwalifikujące do stanowiska administracyjno-biurowego. Stąd pojawia się problem u pracodawców kto może być zwolniony, a kto nie. Jeśli nie ma szczególnych regulacji prawnych na ten temat to można uznać, że pracownik ten nie zalicza się do pozostałych grup pracowników, zgodnie z rozporządzeniem z 27.07.2004 r., związanego z szkoleniami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Trzeba podkreślić, że zwolnione nie będą osoby z biurowego środowiska pracy, tylko takie osoby, które wykonują pracę na stanowisku administracyjno-biurowym. Zatem przykładowo mówiąc, osoba pracująca w serwerowni nie będzie zwolniona z tego szkolenia.