Niebezpieczne odpady w biznesie
Biznes Mateusz Lach - 27-07-2020

Niebezpieczne odpady w biznesie

Są takie biznesy, w których nie da się uniknąć produkowania odpadów niebezpiecznych. Jednakże, aby móc to robić, należy spełnić, aby uzyskać na to pozwolenie.

Odpady niebezpieczne – czym są?

Odpady niebezpieczne określone są w ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r. Jakie odpady można uznawać za niebezpieczne? Odpadami niebezpiecznymi są m.in.:

  • Odpady sanitarne z ośrodków medycznych, klinik oraz szpitali;
  • Odpady z powstałe w wyniku produkcji i przygotowywania produktów farmaceutycznych;
  • Zużyte leki oraz środki farmaceutyczne
  • Odpady pochodzące z produkcji i stosowania różnego rodzaju biocydów, chemikaliów stosowanych do konserwacji drewna;
  • Odpady zawierające cyjanki, oleje mineralne, zaolejone ścieki, emulsje;
  • Odpadowe substancje chemiczne będące produktem badań naukowych, szkoleniowych oraz działań artystycznych (powstałe w wyniku stosowania lakierów, farb itp.)
  • Odpady o właściwościach wybuchowych

Kiedy niezbędne jest pozwolenie?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów niebezpiecznych, jeśli rocznie powstawałaby masa przekraczająca wagę 1 Mg (1 tona). W przypadku innych odpadów innych niż niebezpieczne limit wynosi 5000 Mg (5000 ton) rocznie.

Niebezpieczne odpady w biznesie

Zatem staranie się o pozwolenie jest niezbędne przy takich biznesach, które rocznie wytwarzają ponad tonę odpadów niebezpiecznych.

Staranie się o pozwolenie w Polsce

Pozwolenie jest wydawane na podstawie wniosku osoby prowadzącej instalacje lub będącą wytwórcą odpadów. Wśród takich osób może być m.in. polski przedsiębiorca lub zagraniczny, prowadzący swój biznes na terenie Polski, a także inny podmiot np. rolnik.

Odpowiedni wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych należy złożyć do właściwego starosty. Ten zaś informację o udzieleniu, cofnięciu, wygaśnięciu lub ograniczeniu pozwolenia informuje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Przed wydaniem odpowiedniego pozwolenia, komendant powiatowy bądź miejski Państwowej Straży Pożarnej dokonuje inspekcji m.in. obiektów budowlanych i magazynowych przeznaczonych do składowania odpadów.