SmartCity – na czym polega inteligentne miasto

Posted on

Koncepcja SmartCity zakłada, że miasto jest jak żywy organizm, w którym sąsiadujące ze sobą komórki dynamicznie współpracują. Dzięki temu organizm jest w stanie przeżyć i rozwijać się nawet w niesprzyjających warunkach. Podstawowym zadaniem realizowanym w SmartCity jest wykorzystanie technologii tak, aby wspomagała działanie i rozwój miasta na wielu poziomach. Nie istnieje jeden idealny przepis na inteligentne miasto – podstawowym kryterium jest zdolność adaptacji do sytuacji. SmartCity nie jest zestawem instrukcji, lecz opisem elementów, które razem stanowią inteligentną i logiczną całość.

6 obszarów SmartCity

SmartCity jest oparte na sześciu filarach. Wszystkie muszą być solidne, tak, aby razem umożliwiały stabilne funkcjonowanie i rozwój miasta.
Obszar roboczy 10

Ludzie

Podstawowym tworzywem miasta są jego mieszkańcy. Mieszkańcy inteligentnego miasta wyróżniają się na tle innych tym, że nie pozostają obojętni na to co dzieje się wokół nich, są otwarci na różnego rodzaju współpracę i angażują się w życie społeczne. To ludzie zainteresowani uczeniem się nowych rzeczy, pozytywnie reagujący na zmiany i chętnie dający coś od siebie, żeby działać na rzecz dobra publicznego. SmartCity zakłada zachęcanie mieszkańców do partycypacji w działaniach prowadzonych w kierunku rozwoju inteligentnego miasta. Dzięki temu miasto ma dostęp do ogromnej puli wykształconych w różnych dziedzinach, kreatywnych i otwartych na innowację ekspertów.

Środowisko

Ten filar stanowi przede wszystkim ochrona środowiska, która odbywa się poprzez wprowadzanie ekologicznych, energooszczędnych, niskoemisyjnych rozwiązań technologicznych w wielu sferach funkcjonowania miasta. Ponadto, działania w tym obszarze obejmują adaptowanie miasta do środowiska – zarówno obserwowanie i dostosowywanie się do zmiennych warunków, jak i maksymalne, pozytywne wykorzystanie tych warunków.

Infrastruktura

SmartCity, jako koncepcja oparta na technologii, kładzie silny nacisk na rozwijanie szeroko pojętej infrastruktury: sieci telekomunikacyjnej, transportu lokalnego i pozamiejskiego, sieci energetycznej, systemów informacji w mieście. Dobrze rozwinięta infrastruktura wspiera szybkie przemieszczanie się, rozwijanie biznesu, a także umożliwia sprawną wymianę informacji między mieszkańcami, władzami miasta i współpracującymi firmami. Szeroki dostęp do nowoczesnych technologii umożliwia mieszkańcom szybki i niemal bezpośredni kontakt z władzami. Władzom z kolei pozwala na sprawne reagowanie na najbardziej palące potrzeby, a następnie udzielanie informacji zwrotnej.

Ekonomia

SmartCity stawia na wspieranie przedsiębiorczości poprzez pobudzanie innowacji. Założenie współpracy pomiędzy obywatelami, władzami i firmami ma na celu rozwój lokalnego biznesu z korzyścią dla wszystkich. Podstawą tej współpracy jest wykorzystanie Open Data – otwartych danych, czyli zbiorów informacji dostępnych dla wszystkich. Takie dane to np. informacja o rocznej sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, ruchu w mieście czy popełnianych przestępstwach. W świecie rządzonym przez technologię, informacja jest bezcennym zasobem. Zapewnienie ogólnego dostępu do danych umożliwia bardziej efektywne ich wykorzystanie i tworzenie wielu nowych rozwiązań na tej podstawie, jednocześnie promując powstawanie nowych firm i inicjatyw. Przykładem wykorzystania otwartych danych jest strona brytyjskiej policji, która umożliwia odpowiedź na pytanie „Czy w danej okolicy jest bezpiecznie?”. Inna angielska strona udostępnia informacje o trwających i przewidywanych remontach dróg, ułatwiając planowanie podróży. Kraków ma swój odpowiednik takiej usługi – aplikację O!strzegator informującą o remontach dróg, objazdach, a także o jakości powietrza w mieście i nadchodzących wydarzeniach.

Mądre zarządzanie

Idea otwartych danych jest obecna również przy zarządzaniu miastem. Współpraca władz miasta i obywateli to otwarty dialog, identyfikowanie najbardziej palących problemów i reagowanie na nie, a także poczucie współodpowiedzialności za losy miasta. Ideą SmartCity jest rozbijanie tzw. silosów, czyli barier pomiędzy poszczególnymi grupami (np. władze miasta – mieszkańcy). Jednym ze sposobów walki z barierami komunikacyjnymi są otwarte dane. Bazowanie na tych samych informacjach ułatwia współpracę i tworzy atmosferę otwartości i szczerości.

Jakość życia

Inteligentne miasto to takie miasto, w którym żyje się dobrze. Wpływ na odczuwalną jakość życia ma m.in. stan środowiska, jakość transportu, dostęp do informacji i miejsc pracy oraz szeroka oferta kulturalna. Projekty należące do koncepcji SmartCity mają na celu poprawę wielu z tych czynników, co wpływa znacząco na odczuwalną jakość życia.

Adaptatywne miasto

Podstawą funkcjonowania inteligentnego miasta jest zdolność przystosowywania się do zmieniających się warunków. Wprowadzenie nowoczesnej technologii umożliwia szybsze niż dotychczas zgłaszanie, analizowanie, a następnie rozwiązywanie problemów.

Model adaptatywnego miasta

 

Informacja od mieszkańców – mieszkańcy zauważają problem i za pomocą kanałów szybkiej komunikacji zgłaszają go odpowiednim władzomOpisy do punktów infografiki:

Obszar roboczy 19Zbieranie i analiza danych – zgłoszenia mieszkańców o problemie są wstępnie analizowane, powstaje szybkie rozwiązanie

  • Szybka reakcja – krótko po zgłoszeniu, rozwiązanie zostaje wprowadzone w życie a mieszkańcy poinformowani o podjętych działaniach
  • Dalsza analiza danych – informacje o różnych problemach są dalej przetwarzane i analizowane, powstają rozwiązania mające poprawić ogólne funkcjonowanie miasta
  • Poprawa systemu – na poziomie ogólnomiejskim zostają wprowadzone rozwiązania wynikające z analizy poszczególnych problemów

Przykłady SmartCity

SmartCity jest koncepcją wprowadzaną na całym świecie. Co roku komisja ocenia i wyróżnia miasta, które najlepiej wprowadzają idee Smart. Kryteriami oceny są wyniki w rozwoju każdego z sześciu filarów. Wśród najwyżej ocenianych miast znajdują się m.in. Wiedeń, Kopenhaga, Toronto, Tokio, Nowy Jork, Londyn czy Hong Kong. Warto brać przykład z wyróżnianych miast jednak należy pamiętać, że nie istnieje jeden przepis na inteligentne miasto, a najważniejszym aspektem jest optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów.

Barcelona

W 2015 roku Barcelona zajęła pierwsze miejsce w rankingu inteligentnych miast przeprowadzonym przez Juniper Research. Stało się to za sprawą inwestycji w innowację w przestrzeni miejskiej i nowe technologie. Główną ideą była zmiana Barcelony w „sieć złożoną z sieci”, samowystarczalne miasto. Sieci w Barcelonie to połączenie systemu miejskich sensorów i Otwartej Miejskiej Platformy, która łączy w całość zbierane w całym mieście różnego rodzaju dane. Innowacja polegała na przejściu od grupowania danych w silosach do połączenia ich w otwarte dla wszystkich zbiory. Na bazie otwartych danych organizowane są np. miejskie hackathony, w których efekcie powstaje wiele aplikacji usprawniających funkcjonowanie w mieście. Ponadto rozwinięta została ogólnomiejska sieć Wi-Fi, inteligentne, zdalnie sterowane oświetlenie uliczne LED, system nawadniania obszarów zielonych a także zoptymalizowany system transportu miejskiego, wyposażony w nowoczesne, niskoemisyjne środki transportu. Nowe rozwiązania testowane są w miejskich laboratoriach, a o wszystkich działaniach podejmowanych przez władze mieszkańcy są informowani na bieżąco.

Sztokholm

Sztokholm jest chwalony za zintegrowaną sieć informatyczno-telekomunikacyjną, politykę zarządzania środowiskiem i aktywnych mieszkańców. W 2009 roku Sztokholm otrzymał od Intelligent Community Forum tytuł Inteligentnej Społeczności Roku, a rok później został pierwszym miastem, które otrzymało status europejskiej Zielonej Stolicy. Rozwój nastąpił w wyniku zbudowania zaawansowanej infrastruktury informatycznej w oparciu o szerokopasmową sieć światłowodową. Pozwoliło to na szybki rozkwit wielu działalności gospodarczych i usług administracyjnych, przynosząc miastu wysokie zyski. Nowoczesna infrastruktura sprawiła, że Sztokholm stał się jednym z centralnych punktów na technologicznej mapie Europy, przyciągając inwestorów i innowatorów z całego świata.

Wrocław

Polskie miasta nie pozostają w tyle. We Wrocławiu w oparciu o otwarte dane powstała aplikacja iMPK, która umożliwia śledzenie położenia pojazdów MPK a także aktualizowana w czasie rzeczywistym mapa natężenia ruchu w mieście. Urząd Miejski Wrocławia udostępnił mieszkańcom konsultantów, którzy służą pomocą i informacją przez telefon, a także możliwość rejestracji wizyty w urzędzie na konkretny termin, znacząco usprawniając proces załatwiania urzędowych spraw. Ponadto funkcjonuje miejska sieć Wi-Fi, portal ze zbiorami danych w ramach Open Data i portal łączący wrocławskie startupy. Wrocław jest także w trakcie realizowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Podsumowanie

SmartCity to koncepcja integracji różnych elementów w spójną całość. Funkcjonowanie inteligentnego miasta opiera się na sześciu wzajemnie uzupełniających się filarach, którymi są ludzie, środowisko, infrastruktura, ekonomia, mądre zarządzanie, jakość życia. Działania w obrębie jednego z filarów mają wpływ na pozostałe. W koncepcji SmartCity ważne jest zacieśnianie współpracy między mieszkańcami, władzami miasta i firmami oraz udostępnienie otwartych zbiorów danych. Dzięki temu dostępne dane można analizować całościowo bez podziału na silosy. Wszystkie te działania mają na celu stworzenie inteligentnych miast, które są nowoczesne, samowystarczalne i potrafią dostosowywać się do zmiennych warunków.